Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti TER ČESKÁ s.r.o.

Název firmy a sídlo podle obchodního rejstříku

TER ČESKÁ s.r.o.
Pekařská 12
150 00 Praha 5
IČO: 26162911
DIČ: CZ26162911
Zápis v obchodním rejstříku: Spisová značka C 75873 / MSPH Městský soud v Praze
Sbírka listin: C 75873
Datová schránka: mz66vt5

Korespondenční a dodací adresa

TER ČESKÁ s.r.o.
Karlštejnská 53
252 25 Ořech

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.terceska.cz, jehož provozovatelem je TER ČESKÁ s.r.o. Podmínky doplňují standardní obchodní podmínky TER ČESKÁ s.r.o. a blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby, která se zřetelem ke všem okolnostem, zejména obvyklým cenám zboží na trhu, nemůže být správná. Ceny jsou uvedeny bez DPH a bez nákladů na doručení zboží.

Možnosti platby

Kupní cenu za dodávané zboží je možné, dle volby kupujícího, zaplatit:

 • Hotově při převzetí zboží od přepravní služby (dodání NA DOBÍRKU)
 • Kartou při převzetí zboží od přepravní služby DPD (dodání NA DOBÍRKU)
 • Předem převodem na účet u České spořitelny a.s. na základě zálohové proformafaktury:
  • č. účtu: 994404-643106001/0800
  • IBAN: CZ31 0800 9944 0406 4310 6001
 • Internetovým bankovnictvím WebPay
  • Česká Spořitelna, Komerční Banka, Raiffeisenbank, MONETA, Fio Banka, ČSOB, ERA, Equa bank, jiná banka (převod nebo QR kód mobilem)
  • kartou (MasterCard, Visa, Visa Electron, Maestro, DinnersClub)

Proformafakturu vystaví prodávající kupujícímu při dokončení objednávky.

UPOZORNĚNÍ: neuhrazení zálohové nebo proformafaktury v době splatnosti je považováno za nedodržení podmínek kupní smlouvy a prodávající je oprávněn kupní smlouvu zrušit od počátku.

Fakturace

Po přijetí platby vystaví prodávající kupujícímu standardní fakturu.
Vzniklá kupní smlouva, resp. objednávka a proformafaktura, budou uloženy v elektronickém archivu.
Registrovaní uživatelé mají k uzavřeným smlouvám přístup po přihlášení na internetových stránkách prodávajícího.

Standardní faktura je zákazníkům zasílána se zbožím nebo e-mailem v elektronické podobě (PDF). Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž prodávajícím nejsou účtovány náklady nad rámec základní sazby poskytovatele komunikačních služeb kupujícího.

Informace o dostupnosti

Informace o dostupnosti se aktualizují každou neděli. Prodeje a příjmy zboží mezi aktualizacemi nejsou zohledněny. O aktuální dostupnosti se můžete informovat e-mailem nebo telefonicky.

U zboží skladem máme aspoň jeden kus.

Dodací lhůty

Produkty skladem placené hotově, online nebo na dobírku odesíláme během jednoho dne.
Při platbě bankovním převodem odesíláme hned po připsání platby na účet.

Produkty na objednávku odesíláme do 3 týdnů, magnety FX Lift do měsíce od objednávky a připsání platby na účet.

Doručování zboží

Zboží doručujeme přepravní službou DPD. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.
V případě poškození zásilky doporučuje prodávající kupujícímu sepsat s dopravcem zápis o škodě.

Doklady ke zboží, (daňový doklad, návody, certifikáty apod.) budou přiloženy k zásilce nebo zaslány v elektronické formě e-mailem.

Ceny a způsob doručení

Není-li uvedeno výslovně jinak, přepravní náklady hradí kupující.

 • Zásilka do ruky DPD při platbě předem: 150,- Kč bez DPH
 • Zásilka do ruky DPD dobírka: 250,- Kč bez DPH
 • Kabely k závěsným ovladačům 1100,- Kč bez DPH na objednávku
 • Kabely k závěsným ovladačům na dobírku 1300,- Kč bez DPH na objednávku
 • Osobní převzetí: zdarma
 • Osobní převzetí kabelu k závěsným ovladačům 1100,- Kč na objednávku

Zboží si můžete převzít osobně na naší dodací adrese:
TER ČESKÁ s.r.o., Karlštejnská 53, 25225 Ořech

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může kupující spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel prodávajícímu zašle nebo předá ve 14denní lhůtě. Kupující spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od doručení vráceného zboží, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího spotřebitele přijal.

Nejpozději do 3 dnů od odstoupení od smlouvy je kupující spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese v plném rozsahu kupující spotřebitel.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího nakládat se zbožím jinak, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

Žádost o odstoupení od smlouvy nám pošlete e-mailem na info@terceska.cz.

Výjimky z práva na odstoupení od smlouvy ve zkušební době:

Právo na odstoupení od smlouvy nemůže uplatnit kupující podnikatel.

Odstoupení od smlouvy prodávajícím

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.

Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo cen, včetně omylu, kterého kupující využil. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku zboží se zjevně nesprávnou cenou. Za zjevně nesprávnou cenu se považuje cena zboží, která je nápadně nižší než cena obvyklá a zároveň nebyla prodávajícím zvlášť snížená oznámením v propagačních materiálech prodávajícího.

Prodávající může rovněž odstoupit od smlouvy po neuhrazení proformafaktury v době splatnosti (3 dny).

Práva a povinnosti z vadného plnění

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží v době, kdy kupující věc převzal, nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, jeho jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny. Není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Prodávající není povinen nároku kupujícího spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že kupující spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující spotřebitel v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Kupující spotřebitel i podnikatel jsou oprávněni uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě.

Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.

Reklamaci kupujícího spotřebitele, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím spotřebitelem písemně nedohodnou na delší lhůtě.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

Ochrana osobních údajů

Jak prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího je popsáno na stránce Zásady ochrany osobních údajů.

Písemná komunikace

V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považují korespondenční a dodací adresa prodávajícího a adresy kupujícího uvedené v objednávce.
Písemná komunikace mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem může probíhat i prostřednictvím datové schránky.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.